Ysgolion Iach

Mae’r ‘Ysgol Iach’ yn un sy’n cymryd cyfrifoldeb dros gynnal ac hyrwyddo iechyd pawb sy’n ‘dysgu, gweithio, chwarae a byw’ ynddo nid yn unig drwy addysgu disgyblion yn ffurfiol am sut i fyw bywydau iach ond drwy alluogi disgyblion a staff i gymryd rheoli agweddau ar amgylchedd yr ysgol sy’n dylanwadu ar eu hiechyd.

Mae’n hyrwyddo, yn diogelu ac yn ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy weithredu cadarnhaol.

Gellir cyflawni hyn drwy bolisi, cynllunio strategol a datblygiad staff am ei chwricwlwm, ethos, amgylchedd ffisegol a chysylltiadau cymunedol.

Rydym ni fel ysgol wedi ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol (NQA) ar gyfer ysgolion iach

Rydym yn edrych ar 7 ardal-

  • Hylendid
  • Bwyd a ffitrwydd
  • Diogelwch
  • Sylweddau
  • Datblygiad Personol a Chydberthynas
  • Amgylchedd
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol